Επικαιροποίηση ΟΧΕ

Στα πλαίσια του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Προγράμματος, προχωρά στην επικαιροποίηση της υφιστάμενης Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) των Νήσων Βορείων Σποράδων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, προκειμένου αυτή να εναρμονιστεί με τις συνθήκες και με τις απαιτήσεις της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027. Συγκεκριμένα, στον Ειδικό Στόχο  «Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών» του προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», προβλέπεται μεταξύ άλλων και η  Ο.Χ.Ε. στην περιοχή των Βορείων Σποράδων.

Το σχέδιο επικαιροποίησης της Στρατηγικής ΟΧΕ Β. Σποράδων συγκροτείται με βάση τους κάτωθι κύριους στόχους:

Προστασία και Ανάδειξη του Φυσικού και Πολιτιστικού Αποθέματος – Αξιοποίηση της Τουριστικής Δυναμικής:

  • Διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και αναβάθμιση του συνολικού τουριστικού προϊόντος της περιοχής.
  • Αύξηση των επισκεπτών και της αναγνωρισιμότητας των ιδιαίτερων φυσικών και πολιτιστικών πόρων, όπως το Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου, τα Βυζαντινά Μνημεία, τα Κηρυγμένα Ναυάγια Κλασσικής και Νεότερης περιόδου, οι Παραδοσιακοί Oικισμοί κ.α.
  • Βελτίωση της προσβασιμότητας και διασύνδεσης των νησιών, τόσο μεταξύ τους όσο και με την ηπειρωτική χώρα.
  • Ανάπτυξη καινοτόμων και εξωστρεφών υπηρεσιών πολιτιστικού τουρισμού, δικτύωση των φορέων πολιτισμού και τουρισμού.

Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και ποιότητας ζωής με δράσεις πλέον της ενίσχυσης του τουρισμού.

  • Τόνωση των παραγωγικών δυνατοτήτων στους τομείς της γεωργίας & αλιείας.
  • Άμβλυνση των εποχικών προβλημάτων προσπελασιμότητας κατά τους μήνες με περιορισμένη τουριστική κίνηση.
  • Προστασία από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις υποδομές και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Στη νέα Προγραμματική Περίοδο τουλάχιστον το 30% των πόρων της ΟΧΕ πρόκειται να κατευθυνθεί σε δράσεις που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/1060.

Οι σχετικές Δράσεις θα προκύψουν κατόπιν κατάλληλης επικαιροποίησης των αντιστοίχων Στρατηγικών ΟΧΕ, ενώ οι κατηγορίες των Παρεμβάσεων θα προσδιορισθούν κατά την προετοιμασία των Στρατηγικών δεδομένου ότι ο σχεδιασμός τους γίνεται βάσει της «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνικοοικονομικών εταίρων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. 

Η διαβούλευση που θα διενεργηθεί σε τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο της κατάρτισης / επικαιροποίησης των Στρατηγικών, θα υποστηρίζεται από μία συνεκτική ομάδα διοίκησης σε επίπεδο Περιφέρειας, η οποία αφενός θα διασφαλίσει την άρτια προετοιμασία των εν λόγω Στρατηγικών και αφετέρου θα ενδυναμώσει την πεποίθηση της ιδιοκτησίας των Στρατηγικών από τους δικαιούχους.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, προβλέπονταν η υλοποίηση μιας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) που αφορά στην περιοχή των Νησιών των Βορείων Σποράδων (Σκιάθος, Σκόπελος & Αλόννησος) στη Θεσσαλία. Το 2019 εκπονήθηκε Επιχειρησιακό σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Νήσων Βορείων Σποράδων που έλαβε υπόψη του την  Εγκύκλιο ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ / ΕΥΣΣΑ α.π. 81168/ ΕΥΣΣΑ 1796/ 30-07-2015 περί Σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, και εξειδίκευε τον τρόπο εκπόνησης των ΟΧΕ. Επίσης, λήφθηκε υπόψη και η α.π. 40134/ ΕΥΘΥ/373/12-04-2016 Εγκύκλιος ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ, καθώς και το εγκεκριμένο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020.


peri-logo espa-logo