Νέα και Εκδηλώσεις

Επικαιροποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Β. Σποράδων (2024)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Προγράμματος «Θεσσαλία», για την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 και στο πλαίσιο του Προγράμματος, προχωρά στην εκπόνηση επικαιροποίησης της υφιστάμενης Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 των Νησιών των Βορείων Σποράδων, προκειμένου αυτή να εναρμονιστεί με τις νέες συνθήκες και με τις απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027, μιας και στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγκεκριμένα στην Προτεραιότητα 5 και στον  Ειδικό Στόχο: “Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών”, προβλέπεται μεταξύ άλλων  η  Ο.Χ.Ε. στην περιοχή των Βορείων Σποράδων.

Στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, προβλεπόταν η υλοποίηση μιας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) που αφορά στην περιοχή των Νησιών των Βορείων Σποράδων (Σκιάθος, Σκόπελος & Αλόννησος) στη Θεσσαλία. Το 2019 εκπονήθηκε Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης  Νήσων  Βορείων Σποράδων. Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο έγινε πλήρης καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής παρέμβασης, καταγραφή – αξιολόγηση προτάσεων εμπλεκομένων και αρμοδίων φορέων, συγκροτήθηκε δέσμη ολοκληρωμένων προτάσεων και έγινε ιεράρχηση δράσεων με πρόταση πηγής χρηματοδότησης, χρονοδιαγράμματα ωρίμανσης και υλοποίησης, αλλά και δείκτες που ικανοποιούνται από αυτές συσχετιζόμενα με τη στόχευση του ΠΕΠΘ, με ορισμό τιμών αναμενόμενης επίτευξης.

Στη νέα Προγραμματική Περίοδο τουλάχιστον το 30% των πόρων της ΟΧΕ πρόκειται να κατευθυνθεί σε δράσεις που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/1060.


peri-logo espa-logo