Χώρος Ανοιχτής Διαβούλευσης

ΣΣ-5: Προσέλκυση Επενδύσεων, στους τομείς των Μεταφορών, του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης, του τουρισμού, της δημιουργικής βιομηχανίας κ.λπ. και διαμόρφωση / προώθηση συνεργιών μεταξύ των ΟΤΑ και του Ιδιωτικού Τομέα

(Αλλαγή της «κλίμακας» της Τοπικής Οικονομίας, εμπλουτισμός δραστηριοτήτων, αποφυγή κινδύνων που συνεπάγονται η «μονοκαλλιέργεια» και η εποχικότητα)

Comments powered by CComment


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης