Χώρος Ανοιχτής Διαβούλευσης

ΣΣ-4: Εμπλουτισμός και Βελτίωση της Ελκυστικότητας του «ενιαίου» Τουριστικού και Πολιτιστικού Προϊόντος στα Νησιά των Βορείων Σποράδων

(Προσβασιμότητα, Αστική Αναζωογόνηση, Τοπόσημα, Πολυμορφικότητα και Βιωματικές Εμπειρίες)

Εισαγωγή Σχολίων απόψεων (0 Σχόλια)

ΣΣ-9: Στήριξη, ανάδειξη και προσέλκυση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών στα Νησιά των Βορείων Σποράδων

(Στήριξη της Επιχειρηματικότητας με Μηχανισμούς, Φιλικό Περιβάλλον και Άμεσες Ενισχύσεις προς Νέες και υφιστάμενες Επιχειρήσεις)

Εισαγωγή Σχολίων απόψεων (0 Σχόλια)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης