Αρχές Διαβούλευσης

Η διαδικασία της διαβούλευσης περιλαμβάνει σημαντικά στάδια τόσο πριν, όσο και μετά τη λήξη της. Πριν την έναρξη της διαδικασίας της διαβούλευσης η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σε συνεργασία με τον Ανάδοχο του έργου προσδιορίζουν τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, επαγγελματικούς φορείς, επιστημονικές οργανώσεις, ομάδες πολιτών, κ.ά. σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, για την συμμετοχή τους στην διαδικασία.

Σημαντική πριν την έναρξη της διαβούλευσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ανωτέρω ενδιαφερόμενων φορέων και πολιτών για το αντικείμενο και στόχους της ΟΧΕ, που καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα και την ουσία του τελικού αποτελέσματος. Στόχος αυτού του σταδίου δεν είναι μόνο η ουσιαστική πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων μερών, αλλά και να αρθεί τυχόν κλίμα δυσπιστίας που μπορεί να υπάρχει μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Για το σκοπό αυτό, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική και τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΟΧΕ (που είναι η Εταιρία Bee Group Α.Ε. στο πλαίσιο σύμβασης με την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας) και των ενδιαφερόμενων φορέων και ομάδων πολιτών για την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους.

Σκόπιμη κρίνεται επίσης και θα επιδιωχθεί, η διενέργεια Ενημερωτικών Εκδηλώσεων και Ανοιχτών Θεματικών Συναντήσεων για την ΟΧΕ από την Αναθέτουσα Αρχή, με στόχο την ευαισθητοποίηση των φορέων και πολιτών για το αντικείμενο και στόχους της.

Αναπόσπαστο στοιχείο της ΟΧΕ αποτελεί η διαβούλευση με τους επαγγελματικούς φορείς, τις αρχές, τις επιστημονικές οργανώσεις και την Κοινωνία των Πολιτών, προκειμένου η διαβούλευση να αποκτήσει εύρος και βάθος στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας.

Οι διαδικασίες διαβούλευσης και συμμετοχικού σχεδιασμού χωρίζονται σε δυο φάσεις:

 • Α ΦΑΣΗ: Η Ανοιχτή Διαβούλευση που έχει ως στόχο τη συγκέντρωση προτάσεων και ιδεών από τους ενδιαφερόμενους ή/και εμπλεκόμενους φορείς, κοινωνικούς, επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς εταίρους, καθώς και πολίτες προκειμένου μετά από αξιολόγησή τους να ληφθούν υπόψη στην εξειδίκευση των δράσεων των στρατηγικών στόχων της ΟΧΕ.
 • Β ΦΑΣΗ: Η Πρόσκληση σε Φορείς για την ενημέρωσή τους για την ΟΧΕ και συμμετοχή τους στη διαβούλευση, ειδικότερα ως προς τις προτάσεις δράσεων που αντιστοιχίζονται με τους στρατηγικούς στόχους της ΟΧΕ: Εθνικούς, Περιφερειακούς και Τοπικούς φορείς που είναι αρμόδιοι ή και δικαιούχοι ή και ενδιαφερόμενοι για την εφαρμογή της ΟΧΕ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης των παραπάνω, θα επιδιωχθεί διαρκής ενημέρωση με ενέργειες της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της ιστοσελίδας ή και άλλων μέσων/μεθόδων.

Το αντικείμενο της διαβούλευσης είναι η εξειδίκευση της Αναπτυξιακής Στρατηγικής συνολικά για το σύμπλεγμα των νησιών των Βορείων Σποράδων, καθώς και η πρόβλεψη συγκεκριμένων και κοστολογημένων παρεμβάσεων / δράσεων που θα υλοποιήσουν την Στρατηγική που θα επιλεγεί.

Η διαβούλευση έχει ως σκοπό να δώσει την δυνατότητα στους εμπλεκόμενους  να εκφράσουν τις απόψεις τους επί της εξειδίκευσης της Αναπτυξιακής Στρατηγικής συνολικά για το σύμπλεγμα των νησιών των Βορείων Σποράδων, καθώς και να προτείνουν συγκεκριμένες και κοστολογημένες παρεμβάσεις / δράσεις που κρίνουν ότι συνεισφέρουν στους στόχους της ΟΧΕ και της ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Θεσσαλίας πραγματοποιεί Ανοιχτή ηλεκτρονική Διαβούλευση μέσω του ηλεκτρονικού φόρουμ διαβούλευσης, το οποίο λειτουργεί στην ιστοσελίδα του έργου www.oxe-sporades.gr. Επίσης, λειτουργεί σχετικά και μέσω της  σελίδας του έργου στο Facebook  https://www.facebook.com/oxesporades.

Οι γενικές αρχές της διαβούλευσης θα είναι οι ακόλουθες: 

 • Η δημόσια διαβούλευση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις αρχές τις διαφάνειας, της αμεροληψίας της αντικειμενικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της τεχνολογικής ουδετερότητας.
 • Η διατύπωση του κειμένου της Στρατηγικής και των στόχων της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων, έγινε με προσπάθεια να είναι κατανοητό και ορισμένο ως προς το καθορισμό των ενδιαφερομένων και άμεσα επηρεαζόμενων μερών, από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις / δράσεις.
 • Η διαβούλευση θα διεξαχθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορούν να ενημερωθούν ως προς τη διενέργεια, το σκοπό, την έναρξη και τη διάρκεια αυτής.
 • Η διαδικασία της διαβούλευσης θα ακολουθηθεί σε κάθε περίπτωση πριν από την λήψη μέτρων που έχουν σημαντική επίπτωση στην περιοχή παρέμβασης.
 • Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα λάβει υπόψη τις απόψεις που θα διατυπωθούν στην διαβούλευση πριν καταλήξει στην λεπτομερή χάραξη και αρχιτεκτονική και στο αναλυτικό Σχέδιο Δράσης ΟΧΕ Νήσων Βορείων Σποράδων.
 • Σε κάθε περίπτωση, οι σχετικές απαντήσεις των ενδιαφερομένων δεν θα δεσμεύουν την Περιφέρεια Θεσσαλίας ως προς το τελικό περιεχόμενο του αναλυτικού Σχεδίου Δράσης της ΟΧΕ Νήσων Βορείων Σποράδων που θα εφαρμόσει. 

Οι αρχές για την υποβολή απόψεων στη διαβούλευση θα είναι:

 • Οι απόψεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μόνον επώνυμα και περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (όνομα και επώνυμο ή επωνυμία του φορέα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
 • Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαβούλευση που διενεργεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας υποχρεούνται να ακολουθούν την Στρατηγική και τους στόχους της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων.
 • Σε περίπτωση κατά την οποία η Περιφέρεια Θεσσαλίας λάβει απόψεις ενδιαφερομένων, με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με την Στρατηγική και τους στόχους της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων, δύναται να μην τις λάβει υπόψη της.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα αξιοποιηθούν με τον παρακάτω τρόπο: 

 • Οι προτεινόμενες δράσεις/παρεμβάσεις από τους Εθνικούς, Περιφερειακούς και Τοπικούς φορείς που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση φορέων με την συμπλήρωση του ειδικού εντύπου καταγραφής προτάσεων, θα αξιολογηθούν από τον Τεχνικό Σύμβουλο, βάσει της ωριμότητας και της συμβατότητάς τους με τη Στρατηγική, τους Ειδικούς Στόχους και τις Κατηγορίες Παρέμβασης της ΟΧΕ Β. Σποράδων και θα περιληφθούν στο κείμενο ΟΧΕ που θα προωθηθεί για έγκριση.
 • Οι προτάσεις άλλων φορέων και πολιτών μέσω της Ανοιχτής διαβούλευσης που διενεργείται, θα αξιοποιηθούν από τον Σύμβουλο για τον ίδιο λόγο.
 • Η Αναθέτουσα Αρχή πριν την οριστικοποίηση και έγκριση του Τελικού κειμένου Στρατηγικής ΟΧΕ, θα ενημερώσει εκ νέου τους ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες, τουλάχιστον μέσω της υπόψη ιστοσελίδας.
 • Το τελικό και εγκεκριμένο κείμενο, θα κοινοποιηθεί ευρέως.

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας θα τηρεί έντυπα και ηλεκτρονικά αρχείο της διαβούλευσης, στο οποίο θα παρατίθενται όλα τα κείμενα, τα αποτελέσματα καθώς και τα συμπεράσματα της διαβούλευσης, με εξαίρεση τις πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης